،ب و کارها در طول چه کاری می توانند انجام دهند ماه ملی آگاهی از اشتغال معلولان (NDEAM) – و در تمام طول سال – برای اطمینان از اینکه این جامعه نه تنها دسترسی برابر به شغل دارد، بلکه محل کاری است که در آن بتوانند در طول حرفه خود پیشرفت کنند؟ در اینجا چهار ایده وجود دارد که به شما در شروع کار کمک می کند.

1. برای استخدام افراد دارای معلولیت با سازمان های فراگیر همکاری کنید

جامعه معلولان بزرگ و متنوع است – و در هر جمعیت هدفی وجود دارد. توسط تمرکز بر استخدام بیشتر افراد دارای معلولیت، می تو،م در جهت ساختن آینده ای در دسترس تر و فراگیرتر کار کنیم.


منبع: https://www.salesforce.com/blog/disability-employment-awareness/


نکات را دریافت کنید

ارتباطات قابل دسترس به راحتی قابل درک است و در قالب‌های مختلف در دسترس است، بنابراین همه دسترسی ی،ان دارند. محتوا باید به موانع رایج دسترسی فیزیکی و عصبی بپردازد. مطمئن شوید که شما:

بینش های NDEAM را در تمام طول سال دوام بیاورید

تعدادی پلتفرم وجود دارد تا شما را با افراد دارای معلولیتی که به دنبال کار هستند مرتبط کند.