چگونه نمایندگان پشتیبانی ما از Case Swarming With Slack استفاده می کنند

روش قدیمی ارائه پشتیب، برای موارد پیچیده به م،ای انتقال چندین عامل و زمان‌های تفکیک طول،‌تر است. این برای مشتری ناامید کننده است. آنها باید اطلاعات مربوط به موضوع خود را برای چندین صاحب پرونده تکرار کنند و به درستی احساس می کنند زمان آنها ارزشی ندارد.

تصویری از ص،ه سبز


منبع: https://www.salesforce.com/blog/case-swarming-salesforce-uses-slack/

با ازدحام، صاحب کیس عامل اصلی چرخه حیات پرونده باقی می ماند. تفاوت اصلی این است که آنها اکنون می توانند به راحتی به کارشناسان من، در شرکت دسترسی داشته باشند و با آنها همکاری کنند.

تصویری که یکی از مشتریان را نشان می‌دهد که از طریق حباب‌های گفتار، از سه مهندس پشتیب، مختلف سؤال می‌پرسد، که هر کدام نمی‌توانند به این مشکل کمک کنند.
مدل سنتی پشتیبان ردیفی

اما مدل پشتیب، سنتی انتقال وظایف دشوار به زنجیره دیگر آن را قطع نمی کند. طبق گزارش Salesforce State of the Connected Customer، در واقع، 82 درصد از مشتریان انتظار دارند مشکلات پیچیده را با صحبت با یک نفر حل کنند.

در همین حال، «سرنخ‌های پاد» می‌توانند به جای رویکرد مدیریت سنتی به سبک مرور، تیم‌های خود را به شیوه‌ای هم‌زمان و مشارکتی مربی و راهنمایی کنند.

حتی در یک بخش خدمات بسیار مشارکتی، ازدحام با اجازه دادن به تیم ها برای به اشتراک گذاشتن دانش، تجربیات و منابع در زمان واقعی، خدمات مشتری را بهبود می بخشد. هنگامی که ارائه دهندگان خدمات دانش، کارشناسان و ابزارهای من، برای حل پرونده ها را داشته باشند، اعتماد به نفس لازم را به دست می آورند تا برای ارتباطات شخصی واقعی که وفاداری را برای زندگی ایجاد می کند، “تکیه کنند”.