نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟ [فرمول و نحوه محاسبه ROI]

میانگین (ROI)

برای مثال ، اگر صاحب ،ب و کاری بخواهد پولی را در یک کمپین تبلیغاتی سرمایه گذاری کند، ابتدا میزان فروش بر اساس آن تبلیغات را ارزیابی کرده و از آن اطلاعات برای تعیین نرخ بازگشت سرمایه استفاده می کند. اگر پول بدست آمده از پولی که برای سرمایه گذاری هزینه کرده بیشتر شود، به سود حاصل از این سرمایه گذاری، ROI یا نرخ بازگشت سرمایه ی کمپین تبلیغاتی گفته می شود.

از آنجایی که مح،ه ROI به سود آوری و افزایش درآمد ،ب و کار شما کمک می کند، اهمیت این شاخص در تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری نباید نادیده گرفته شود.

همین حالا بصورت کاملا رایگان، نرم افزار CRM را آزمایش کنید:
استفاده از نرم افزار CRM بصورت رایگان


منبع: https://parsvt.com/what-is-return-of-investment/

به طور خلاصه، اگر درصد مثبت باشد، بازگشت سرمایه از کل هزینه ها بیشتر می شود و اگر درصد منفی باشد، سرمایه گذاری منجر به ضرر خواهد شد.

مح،ه ROI چه مزایایی دارد؟

 • سادگی: نرخ بازگشت سرمایه، یک شاخص ساده است که درک و مح،ه آن بسیار راحت است.
 • قابلیت مقایسه: ROI می تواند برای مقایسه سوددهی سرمایه گذاری های گوناگون استفاده می شود و به سرمایه گذاران اجازه می دهد که تصمیمات آگاهانه ای در ارتباط با اینکه چگونه و در کجا سرمایه گذاری کنند بگیرند.
 • تاکید بر سوددهی: نرخ بازگشت سرمایه بر میزان سوددهی یک سرمایه گذاری تمرکز می کند. این نکته برای سرمایه گذاران و صاحبین ،ب و کار بسیار حائز اهمیت است.
 • استاندارد سازی: از آنجایی که ROI یک شاخص کلی مالی است، به طور گشترده توسط سرمایه گذاران، تحلیلگران، و صاحبین ،ب وکار شناخته شده است.

مثال روش دوم مح،ه ROI

برای مثال اگر سرمایه گذاری 100 میلیون توم، شما در یک کمپین تبلیغاتی، 150 میلیون تومان سود خالص به شما بدهد، برای مح،ه نرخ بازگشت سرمایه می تو،د از این فرمول ساده استفاده کنید:

برای مثال، اگر مبلغ سرمایه گذاری شما 100 میلیون باشد و در یک دوره یک ساله، میزان کل سود 25 میلیون تومان باشد و در طول این دوره، شما یک مبلغ 20 میلیون توم، نیز به این سرمایه اضافه کرده باشید، برای مح،ه نرخ میانگین بازگشت سرمایه گذاری، از این فرمول استفاده کنید.

کمتر پیش می آید که در بیزنس، موضوعی به مهمی نرخ بازگشت سرمایه پیدا کنید. این باور که برای پول در آوردن باید پول ،ج کنید، تنها در صورتی درست است که نرخ بازگشت سرمایه بالقوه را پیش بینی کرده باشید. فرقی نمی کند که از نرم افزارهایی برای کمک به جلو بردن فعالیت های شرکت خود استفاده می کنید و یا در یک کمپین تبلغاتی شرکت کرده اید؛ به هر حال، هدف نهایی این است که درآمد بیشتری داشته باشید.

آیا تمایل دارید بصورت رایگان از نرم افزار CRM استفاده نمایید؟

 • با یادگرفتن نحوه مح،ه ROI می تو،د بفهمید که کدام سرمایه گذاری ها بازدهی بیشتری برای شما دارند و کدام هزینه ها باید قطع شوند.

روش اول مح،ه ROI

مثال روش اول مح،ه ROI

روش دوم مح،ه ROI

به طور کلی، نرخ بازگشت سرمایه و یا (ROI (Return of Investment، شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری های شما است و در واقع، مقدار بازگشت سود یک سرمایه گذاری را بر اساس نرخ سرمایه گذاری مح،ه می کند. ا،ر ،ب و کارها برای اندازه گیری میزان موفقیت یک پروژه و یا ،ید یک محصول ویژه، از ROI استفاده می کنند.

خالی از لطف نیست که در ارتباط با ROI به نکات زیر توجه کنید:

 • نرخ بازگشت سرمایه مربوط به میزان درآمد شما است و می تواند به صورت مستقیم با هزینه ها در ارتباط باشد.
 • برای هر سرمایه گذاری باید یک نرخ بازگشت سرمایه تعیین کنید و فعالیت های مربوطه را به صورت مرتب پیگیری کنید.
 • با توجه به روش تحلیلی که شرکت شما برای پردازش داده ها از آن استفاده می کند، چندین راه برای مح،ه ی نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد.
 • این مقاله برای مدیران و صاحبین ،ب و کارهایی است که می خواهند بدانند ROI یا نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه مح،ه می شود.

برای اینکه مح،ه دقیق تری از ROI داشته باشیم، سود کلی و هزینه کلی باید اندازه گیری شوند؛ هنگامی که مح،ات ROI درصد بازگشت مثبتی داشته باشند، به این م،ی است که شاخص مورد اندازه گیری،  برای شما سودمند است. هرچند، اگر ROI مح،ات شما منفی باشد، به این م،ا است که شاخص مورد مح،ه، هزینه بیشتری نسبت به سودی آتی می برد.

راه حل دوم:

نرخ بازگشت سرمایه برای مح،ه ی استاندارد های مختلف استفاده می شود که همه گویای این هستند که یک ،ب و کار تا چه میزان می تواند بازدهی داشته باشد.

در این مقاله مروری خواهیم داشت بر هر آنچه که باید در مورد نرخ بازگشت سرمایه بد،د تا خیالتان راحت شود که سرمایه گذاری شما به افزایش درآمد منجر خواهد شد.

راه حل اول:

چطور نرخ بازگشت سرمایه را مح،ه کنم؟

از دو روش می تو،د نرخ بازگشت سرمایه را مح،ه کنید.

همانطور که مشخص است مجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته (سرمایه اولیه) برابر است با:

 • سرمایه اولیه10000×1000 :
 • سرمایه ،ب شده12500×1000+500000−250000 :

برای مثال، اگر هر سهم از سهام شرکت X را به مبلغ 10000 ریال ،یداری کرده باشید و بعد از گذشت یک سال، همین تعداد سهام را به مبلغ 12500 ریال به ازای هر سهم بفروشید. همچنین این شرکت به ازاء 1000 سهم شما در پایان سال 500 هزار ریال سود پرداخت کرده باشد. از طرفی به کارگزار بورس نیز 250  هزار ریال بابت کارمزد ،ید و فروش این سهم، پرداخت کرده باشید، دراین صورت ROI برابر است با: