مدیریت ارتباط با مشتری ؛ CRM چیست؟

راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ درﺑﺎره مفهوم چهار p یعنی قیمت، ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮد و ﺗﻮﺟﻪ اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﻴﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و سایت highcrm ﺧﺮﻳﺪار ﺑﻮد. مدیریت ارتباط با مشتری امروز یکی از مفاهیم مهم در حوزه کسب و کار می باشد که اکثر، صنایع به خصوص صنایع خدماتی و تولیدی که با مصرف کننده در ارتباط می باشند و بازارشان به شدت رقابتی است با این مفهوم و چگونگی پیاده سازی آن به صورت کاملا عملیاتی درگیر هستند. در واقع CRM، به صورت یک فلسفه مشتری محور درآمده است که باید در تمام سازمان نفوذ کند. محور اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری (مدیریت ارتباط با مشتری) بر رضایت مشتریان مشتریان با استفاده از مدل کیفیت خدمات (سرکوال)، می باشد.در این تحقیق، ابتدا مفاهیم رضایت مشتری و رویکرد “مدیریت ارتباط با مشتری ” با استناد به مقالات و پژوهشهای معتبر بررسی شد، سپس با استفاده از مدل سرکوال معیارهای مناسب برای سنجش کیفیت خدمات به منظور اندازه گیری رضایت مشتریان تنظیم شده است. هدف از برقراری روند مدیریت ارتباط با مشتری، ایجاد یک ارتباط مناسب و شایسته به منظور تبدیل خریداران اولیه به مشتریان وفادار و ثابت یک شرکت یا موسسه است.

دربارة مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، کارمند باید بهخوبی آموزش ببیند و تمرین کند تا قادر به استفاده از سیستم باشد. آشنایی با فروش B2B می تواند به شما کمک کند تا پس از ثبت شرکت در آلمان در قالب نماینده فروش و یا یک شرکت تریدر در این حوزه فعالیت نمایید. مدیریت ارتباط با مشتری به ما كمك ميكند به شيوه اي سازمان يافته، ارتباط با مشتريانمان را مديريت نموده و کلیه نیازها ودرخواست های آنها را بصورت متمرکز ثبت نماییم. ازاینرو معرفی نرمافزار مدیریت ارتباط با مشتری برپایة وب، برای سازمانها بهطور فزایندهای به موضوع مهمی در استراتژیهای بازاریابی آنها تبدیل شده است (زنجیرچی و همکاران، 1391). فناوری نقش مهمی در اجرای موفقیتآمیز مدیریت ارتباط با مشتری بازی میکند.

این اندازه گیری ممكن است شامل سطح رضایت، میزان شكایات، ارایه محصول، برگشت محصول، نیازهای مشتری، اشكال فروش و محك زدن عملكرد موثر و عكسالعمل زمانی نسبت به درخواستها و سوالات مشتری باشد. مدیریت ارتباط با مشتری، رضایت مشتری و سودآوری بدون مشتری مداری امکانپذیر نیست. تمامی عوامل و نتایج پژوهشهای پیشین نشاندهندة سودآوری بالاتر و جایگاه رقابتی مناسبتر برای سازمان است. اندازه گیری نتایج و اثبات بازده سرمایه گذاری. در پایان، نتایج تاثیر کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان و رتبهبندی تاثیر متغیرهای مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتری با استفاده از ازمون فریدمن و همچنین منافع حاصل از کاربرد انارائه شده است و پیشنهادهایی براساس نتایج و ادبیات تحقیق ارائه گردید.

نرم افزار CRM ، قادر است اموری مانند ارسال اس ام اس، ایمیل، فکس و… این نوع از نرم افزار crm وظیفه مدیریت، کنترل، نگهداری اطلاعات و حفظ دادههای ذخیرهسازی شده را برعهده دارد. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک راهبرد کسب و کاری است که از یک طرف با هدف افزایش سودآوری و درآمد برای سازمان و از طرف دیگر افزایش رضایت و وفاداری مشتریان ارائه شده است. افزایش تعامل با مشتریان، حفظ و وفادارسازی مشتریان و رضایت مشتریان ، پردازش اطلاعات مشتریان (data mining) مقوله داده کاوی ، گروه بندی مشتریان و ارایه خدمات و پاداش مناسب هر گروه ، جذب مشتریان جدید از طریق تبلیغات فردی یا گروهی ، کاهش هزینههای تبلیغاتی و بازاریابی ، آمارهای مفید مدیریتی و بازاریابی از طریق وب سایت برای بهبود مستمر و توسعه ، ایجاد رضایت و وفاداری در مشتریان ، همکاران ، نمایندگان و شرکای تجاری ، اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی ، آموزش و شناخت فرصتهای جدید تجاری ، کاهش فرصتهای از دست رفته ، ذخیره اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی طبقهبندی شده مشتریان ، همکاران ، نمایندگان و پذیرندگان و کاهش دوباره کاریها و هزینههای بازایابی و تبلیغات ، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات به اعضای باشگاه ، افزایش فراوانی دفعات فروش به اعضا و مشتریان ، افزایش مشارکت کاربران و مشتریان ، حفظ مشتریان و جلوگیری از روی گردان شدن آنها به سمت رقبا ، بهبود جلوه و برند سازمان.

2020) در بررسی عوامل رقابتپذیری در شرکتهای کوچک و متوسط، به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری نقش بسزایی در ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتهای کوچک و متوسط دارند. 2020) در پژوهش خود به بررسی ارتباط میان اعتماد، کیفیت خدمات و رضایت مشتری با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک پرداختند. مودبانه در کار آنها دخالت کنید و روشهای ممکن برای کمک به آنها را از خودشان بپرسید. مهارت و نحوه مدیریت ارتباط با مشتری یکی از کم هزینه ترین و نیز پرسودترین تدابیری است که مدیران و صاحبین مشاغل می توانند بصورت هوشمندانه آن را اجرایی کنند، زیرا آنان دریافتند که کانون اعتراضات مشتریان یک فرصت بی نظیر برای پیشرفت کاری آنها می تواند باشد به دلیل اینکه بدین وسیله این موقعیت فراهم می شود که آنها بتوانند از این طریق آگاهی های وسیعی را که تنها با پرداخت هزینه های سنگین تحقیقاتی و آن هم پس از ماه ها بدان دست خواهند یافت را خیلی سریع و با کترین هزینه ممکن کسب کنند. روابط انسانی آنقدر اهمیت دارد که بسیاری از صاحب نظران علم مديريت و سازمان، مديريت را علم هنر و فن برقراری روابط با ديگران و انجام کار توسط آنان می دانند.

فرضیة اول: استفاده از فناوری مناسب و بهروز، نقش معناداری در استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک دارد. مشتری شاکی برای هر کسب و کاری وجود دارد. این که یک کسب و کار، شمارهٔ تماس یا ایمیل افراد بسیاری را از یک کسب و کار یا سازمان دیگر خریده و به تمام این افراد پیامک میفرستد یا ایمیل میزند و محصول یا خدمت خود را اعلام میکند، بخشی از یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان نیست. 2000) معتقد است که مشتریان از این عقیده که در وقت و پول آنها صرفهجویی شده است، اطلاعات بهتری دریافت کردهاند یا با آنها بهطور خاص برخورد شده است، به رضایت میرسند (زنجیرچی و همکاران، 1391). کروتیا و لی (2003) در پژوهش خود مدلی شناسایی کردند که رابطة بین عوامل حیاتی (منافع عملیاتی و استراتژیک، پشتیبانی مدیریت ارشد، آمادگی سازمانی و قابلیتهای مدیریت دانش) و تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر منافع حقیقی را نشان میدهند؛ منافعی که سازمان با رعایت این عوامل به دست میآورد. اگر سیستم مشکلی داشت؛ کاربر میتواند مستقیما با پایگاه اینترنتی DELL تماس برقرار کند و خدمات شخصی با استفاده از شماره برچسب سیستم خدمات مشتری دریافت کند، که در کنار کامپیوتر چسبیده شده است.

در اغلب مدلهای طراحیشدة پژوهشگران مشاهده میشود عوامل شناسایی، ذخیرهسازی، تسهیم و انتقال دانش در بین تمامی عوامل مشترک هستند. داشتن مدیریت دانش بیشتر به جنبههایی از سیستم اشاره دارد که بتواند اطلاعات مناسب را جمعآوری، دستهبندی و بهشکل مناسب بین اعضای سازمان تسهیم کند. مشتری معمولی: مشتری است که در این معادله تفاوت درآمد زائی او در مقابل هزینهها بسیار کم و در پائینترین سطح به صفر میتواند برسد که شرکت امکان دارد به امید این معادله در آینده، امروز او را نگهداری کند. ارائه محصولات صحیح به هر مشتری. فرایند مدیریت دانش صحیح اطمینان حاصل میکند که افراد در هر سطح سازمان، رویکرد مشخصی به اطلاعات دارند و آنها از این طریق میتوانند همزمان وظایف خود انجام دهند و در تحقق اهداف سازمان ایفای نقش کنند.

در زیر این لیست معاملات، بُرد کانبان (Kanban)، مخاطبین، شرکتها، وظایف تیم، کمپینها و گزارشها وجود دارد. با این مقدمه میتوانیم نرم افزار CRM را با 3 شاخص زیر طبقه بندی کنیم. یک فرآیند CRM به تیم فروش شما یک دید شفاف از هر چشم انداز فروش را در نقطه ابتدایی برای ارتباط با فروش می دهد. در هر فرصت فروش، میتوانیم نیاز مشتری و راهکار خود را ثبت کرده و پیگیریها را تا صدور پیشفاکتور و ادامه مسیر فروش دنبال کنیم. همچنین کلیه اقداماتی که برای مشتری در طول دوره عمر محصول از زمان ثبت سفارش محصول تا ارسال و خدمات پس از فروش ارائه می شود،در این سامانه ثبت می گردد تا امکان پایش و ارائه خدمات بهتر منطبق با نیاز مشتری فراهم گردد.

مشتریان سودآور بهطور مستقیم در معرض جذب وسط رقبا هسند که استراتژی کلان در ارتباط با این گروه ، حفظ ، ماندگارسازی و رشد آنها میباشد و ایجاد جذابیتهای جدید . مدیریت ارتباط با مشتری، مجموعه ای گسترده از ابزارها، فنآوری ها و فرآیندهاست که با هدف ارتقاء سطح رابطه با مشتریان و به منظور افزایش فروش مورد استفاده قرار می گیرد. تیمهایی که همواره به دنبال افزایش تعداد مشتری و نحوه ارائه خدمات به مشتریان مادامالعمر هستند. 10. به کمک CRM کارکنان خود را رهبری کنید. Sendinblue CRM وظایف را تعیین میکند. جعفری و همکاران (1388) در پژوهشی جامع، مدلهای مدیریت دانش را بهطور کلی و جامع بررسی کردند.

کسب و کار و مدیریت ارتباط با مشتری، يکی از بخش های مهم تجارت به شمار می رود و کلید موفقیت کسب و کارها می باشد. اتوماسیون فروش، شرکت ها را قادر به کامل کردن همه دادههای تجارت جهت فروش، بازاریابی، عمل پشتیبانی و … بازنگری جدی در اساس کسب و کار، افزایش کیفیت محصول، سرعت در ارسال کالا و خدمات، تصحیح پایگاه داده ها و مدیریت ارتباط با مشتریان، و مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی بخشی از این تدابیر است. CRM به شما امکان می دهد مخاطبین را بر اساس داده هایی که به مرور درباره آنها جمع آوری کرده اید مرتب کنید.

با استفاده از این ابزار میتوان چندین کاربرگ و اسناد برنامهریزی فراهم آورید تا هم مسیر پیشرفت رصد شود و هم بتوانید از خط پایان عبور کنید. تحقیقات نشان میدهد که تنها دوسوم تا سه چهارم از مشتریهای سازمان هزینههای ثابت و متغیر آن را پوشش میدهند. این نرمافزار امکان انجام تمام این روشها را بهطور یکجا و مدون در اختیارتان قرار میدهد. مدیریت صفهای فروش بر تمام مراحل ورود مشتری در کل فرایند فروش نظارت میکند. با توجه به این مثال، سیستم CRM یک پلتفرم تعریف شده مناسب را برای همه واحدهای تجاری جهت تعامل با مشتریان خود فراهم میکند و تمام نیازها و خواستههای آنها را برای ایجاد ارتباط بلندمدت بهصورت مؤثر فراهم میکند.

شرکتی که در ارتباطات خود با مشتریها پیشرو است، یک تیم آموزش دیده را ایجاد می کند تا کلیه مواردی را که مشتریان به شرکت گزارش می دهند، بررسی نماید. اعطای اعتبار به طرق دیگری نیز صوت میگیرد که در ادامه به بیان شرایط و ضوابط آن میپردازیم. این رابطه ی متقابل بین مشتری و عامل فروش و یا ارایه کنندگان خدمات به مشتریان ارزش رسانده و برای شرکتها نیز سودآوری بسیار مناسبی به همراه دارد امروزه این فرایند (رابطه مدیریت ارتباط با مشتری) با استفاده از فناوری اطلاعات و تکنولوژی های خاص، تقویت میشود و فرم های متفاوتی پیدا میکند که در گذشته وجود خارجی نداشته است. افزایش سودآوری از طریق شناسایی، جذب و حفظ بهترین مشتریان. افزایش درآمد در نتیجه شناخت مشتریان. بیرون از فروشگاه ، همکار دیگر ایشان اما سوالات را به خوبی گوش داده و تا جایی که میتوانست راهنمایی میکرد، نتیجه اینکه همین اتفاق کوچک باعث شد تا سفارش جدید به ایشان محول شود!