انواع CRM به همراه معرفی انواع مدیریت ارتباط با مشتری

نوشته: انواع CRM به همراه معرفی انواع مدیریت ارتباط با مشتری
منبع: پارس ویتایگر | ویتایگر ،ی


منبع: https://parsvt.com/types-of-crm/همانطور که در مقاله CRM چیست توضیح دادیم، مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM به م،ای استفاده از هر استراتژی، رویکرد، یا ابزار با هدف ایجاد و بهبود ارتباط با مشتریان می باشد و نرم افزاری که رسیدن به این هدف را ممکن می سازد، نرم افزار CRM نامیده می شود. به ،وان یک مدیر، […]