انواع CRM به همراه معرفی انواع مدیریت ارتباط با مشتریانواع CRM

همانطور که در مقاله CRM چیست توضیح دادیم، مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM به م،ای استفاده از هر استراتژی، رویکرد، یا ابزار با هدف ایجاد و بهبود ارتباط با مشتریان می باشد و نرم افزاری که رسیدن به این هدف را ممکن می سازد، نرم افزار CRM نامیده می شود. به ،وان یک مدیر، […]

نوشته: انواع CRM به همراه معرفی انواع مدیریت ارتباط با مشتری
منبع: پارس ویتایگر | ویتایگر ،ی


منبع: https://parsvt.com/types-of-crm/